Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nag Hammadí Codex III, 4

       ≡ Nauky |   Nag Hammadí  » Codex III, 4 – Moudrost Ježíše Krista Nazaretského – kázání na hoře "zralosti a radosti"
 
 

Za nejcennější z Bible se považují výroky „kázání na hoře“ – Matouš (5,6,7).
V Bibli je popisováno kázání, v němž Ježíš Kristus Nazarejský (mimo jiné) vyjadřuje zástupům svá stanoviska k desateru, které dal lidem Mojžíš.

V dokumentu Nag Hammadí Codex III, 4 – Moudrost Ježíše Krista je popisován projev Ježíše Krista Nazarejského k jeho 12 následovníkům a 7 ženám.
Tento projev na "hoře zralosti a radosti" se týká výkladu vlastností Otce a Matky Světla, který podal svým učedníkům v nepopsatelné záři svého plně realizovaného světelného těla:Moudrost Ježíše Krista Nazarejského


= Když povstal ze smrti (plně ztotožnil své vědomí s vědomím Otce a Matky a tím sám sebe ztotožnil s Otcem a Matkou – poznávající se stává poznávaným),
   dával svým učedníkům informace o "Svatém Plánu Spasitele – Otce a Matky Světla".

= Mír s Vám, posílám Vám svůj Mír! Přicházím ze Světla – já jsem toto Světlo a přišel jsem, abych k vám promlouval o skutečné podstatě Pravdy.

= Chtěl bych vám darovat poznání, že všichni lidé, kteří se narodili na Zemi od počátků světa (nálezy staré přes 400 milionů let dokládají existenci
   vyspělých civilizací na Zemi)
Jsou (Já jsem, Já jsem, Já jsem).

= Žádné z teorií o způsobu řízení tohoto světa, smyslu a existenci Boha, které pocházejí od lidí nejsou Pravdivé.

= Žádný, jehož vědomí nepovstalo ze sjednocení s vědomím Matky a Otce Světla – ze sjednocení s Vědomím Prvorozeného (= čistý akt plození),
   není připraven přijmout toto poznání, neboť On nesmrtelný je uvnitř smrtelného člověka.

= On je přímo nepoznatelný, jen skrze stvořené z původního Světla, které On ze své vlastní vůle posílá k těm, kterým se chce zjevit.

= Jeho podoba převyšuje všechny lidské představy a on sám se dívá do všech stran a vidí sám sebe skrze sebe sama.

= Kdo se zrodí z nezrozeného (jeho vědomí se ztotožní s vědomím Otce a Matky Světla) je věčný. Každý, kdo se zrodil (jen poprvé (ze ženy)),
   také zaniká. (Teorie Jin – Jang: Vše co vzniklo, musí také zaniknout). Proto mnozí, kteří nepoznali ten rozdíl, zemřeli.

= Proč vstoupily celky do projeveného světa? 
   Aby se ve vytváření forem realizovala jeho Plnost.
   Aby svou dobrotu neužíval jen On, ale také ostatní příslušníci nekolísajícího pokolení – aby se zjevila dobrota toho ze sebe sama Plodícího.

= Marie: Jak můžeme toto všechno poznat?
   Vyjděte z neviditelného a naplňte jím viditelné, pak se vám zjeví proud – vzorec, jakým způsobem se ve viditelném nalezne víra v to neviditelné,
   které patří nezrozenému Otci (vždy označení pro Otce a Matku).

= Matouš: Jak vstupuje Člověk do forma viditelného řádu?
   Nepoznatelný Otec vyslal myšlenku, a ta stvořila mužsko-ženského, nesmrtelného, Prvorozeného Syna stejné formy jako Otec.
   Z prvorozeného vstoupilo do světa nejprve slovo "Božskost" a slovo "Království". Proto se také nazývá bohem bohů a králem králů.
    Potom vstoupilo ze Světla do viditelného světa bezpočet obrazů podobou rovných Otci a s mocí Prvorozeného – synů spasitele, Syna Božího.
   Tyto zástupy, ke kterým patříte také vy, nad kterými není krále, jsou také nazývány synové toho nezrozeného, který pochází od Otce,
   to je ten jehož podoba je teď u vás. Tento váš spasitel s vámi bude až do konce tohoto světa nedostatku.
   Prvorozený má v sobě Poznání, Moudrost a Rozvažování v dokonalosti Otce, jen jeho moc není mocí Otce, ale je to moc Syna – moc Mlčení.
   Ten prvorozený se nazývá Kristus, nebo také Moudrost – Láska.

= Jak už jsem řekl: Jednota je původem rození všech věcí. 

= První anion je se nazývá anion Prvorozeného – Klid a Jednota
   Druhý anion se nazývá anion Adama. Adam – oko Světla.
   První a druhý anion dohromady se nazývají anionem božské věčnosti bez hranic – Společenství – Život – jemu je vlastní osmerost.
   Aniony si pro sebe vytvořily bezpočet nepomíjejících Duchů Světla beze stínů, u nichž neexistuje žádná nedokonalost.
   Tyto světelné bytosti jsou místem, kde každý svět a všichni, kteří po nich vzniknou obdrží své vzory pro stvoření. 

= Toto vše jsem vám řekl, abyste zářili ve Světle ještě víc než oni.

= Otec vytvořil přehradu mezí nesmrtelnými a smrtelnými proto, aby se za smrtelnými táhly následky jejich činů. 
   Já jsem vám přinesl toto učení, a otevřel jsem bránu milosrdenství pocházející od Ducha. 
   Přišel jsem, aby se ztotožnili s tímto Duchem a dechem a z dvojího se stali Jedním, jako na začátku, abyste vydali vyzrálý plod
   a mohli vystoupat k Tomu, který je tu od počátku k nepopsatelné radosti, vznešenosti, cti a lásce Otce.

= Kdo pozná Otce čistým poznáním, otevře se mu a spočine v Něm.
   Kdo se otevře klidu osmerosti – dokonalosti, spočine v jejím klidu.
   Kdo pozná nesmrtelného Ducha Světla v mlčení a rozjímání, ve vůli a v Pravdě, ten se stává Světlem v Duchu mlčení.
   Kdo pozná Syna Člověka v poznání a lásce, otevírá se pro bytování dokonalých.

= Hle, přinesl jsem vám moudrost učení, abyste mohli nalézt pravého Otce-Matku, který je nade vším od prvopočátku.
   Překonejte proto své hroby, rozpusťte své zlé úmysly a vezměte co je mé do sebe.
   Já jsem vám, synům Světla, dal moc nad všemi formami.

To je to, co řekl Ježíš Kristus Nazarejský svým učedníkům a potom od nich odešel. 
Od onoho dne byli jeho žáci plni nevyslovitelné radosti v Duchu a začali kázat evangelium věčného nepomíjejícího Ducha.           
Amen